Fiduciaire principe vertrouwelijkheid.
All trustees are fiduciaries, but not all fiduciaries
are trustees.
All trustees owe fiduciary duties, but not all trustee
duties are fiduciary in character. 


TRUSTS EN HET FIDUCIAIRE PRINCIPE
• Fiduciaire verplichtingen zijn een speciale categorie verplichtingen die voortvloeien uit het recht van billijkheid in plaats van het gewoonterecht.
Het schenden van zo'n verplichting is een serieuze zaak en rechtbanken zullen als gevolg hiervan zeer krachtige maatregelen opleggen.
• Let op dat een fiduciaire verplichting voortkomt uit de erkenning dat er een verplichting bestaat en dat deze vervolgens verder kan worden gekwalificeerd als een fiduciaire verplichting; als er helemaal geen verplichting bestaat, kan er ook geen fiduciaire verplichting zijn.
• Het woord "fiduciair" komt van het Latijnse "fides" (geloof of vertrouwen).
Een fiduciaire verplichting bestaat tussen de persoon die de verplichting heeft (de fiduciair) en de persoon aan wie de verplichting verschuldigd is.
Het hart van deze verplichting is loyaliteit.
Bijvoorbeeld, denk aan de verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst.
Een senior manager kan fiduciaire verplichtingen hebben; een vakkenvuller waarschijnlijk niet.
• Natuurlijk zijn niet alle verplichtingen van een dergelijke aard en daarom moet men voorzichtig zijn bij het identificeren van deze of gene verplichting als een fiduciaire verplichting.
Niet al de verplichtingen van een werknemer jegens zijn of haar werkgever zijn fiduciaire verplichtingen.
• Waarom al die ophef?
De aard van een fiduciaire verplichting maakt de schending ervan een serieuze zaak.
De remedie is krachtig.
De begunstigde kan een restitutievergoeding krijgen en winsten ontnemen van de fiduciair, ondanks het ontbreken van enig verlies; bovendien kan de remedie de vorm aannemen van een zekerheidsstelling over bepaalde activa, waardoor de begunstigde prioriteit heeft boven iedere andere persoon met betrekking tot dat eigendom (bijvoorbeeld algemene schuldeisers als de fiduciair insolvent is).
Vandaar de terughoudendheid om elke schending van een verplichting te bestempelen als een 'schending van een fiduciaire verplichting'.

 

 

Princepal

Het woord "fiduciary" verwijst naar een persoon of entiteit die een wettelijke of ethische verplichting heeft om te handelen in het belang van een ander persoon of entiteit.
Een fiduciary is iemand die het vertrouwen en het belang van een ander vooropstelt bij het nemen van beslissingen of het uitvoeren van taken.

Fiduciaire verplichtingen zijn gebaseerd op vertrouwen, zorgvuldigheid en eerlijkheid.
Fiduciaries hebben de verantwoordelijkheid om te handelen met het hoogste niveau van integriteit en om het belang van degenen voor wie zij optreden te beschermen.

Enkele voorbeelden van fiduciaire relaties zijn:


Trustee en begunstigden van een trust: Een trustee is een fiduciary die verantwoordelijk is voor het beheren van de activa in een trust en het handelen ten behoeve van de begunstigden van de trust.

Executoren en erfgenamen van een nalatenschap: Executoren zijn fiduciaries die belast zijn met het beheren en verdelen van de activa van een overledene volgens de instructies in het testament, met het belang van de erfgenamen in gedachten.

In al deze gevallen is de fiduciary verplicht om te handelen met loyaliteit, eerlijkheid, zorgvuldigheid en in het belang van degenen voor wie zij optreden.
Ze moeten belangenconflicten vermijden en transparantie bieden aan degenen die op hen vertrouwen.

Het niet naleven van fiduciaire verplichtingen kan juridische en ethische consequenties hebben, omdat fiduciaries een vertrouwenspositie bekleden en in sommige gevallen wettelijk gebonden zijn aan specifieke regels en voorschriften.

Principe kan verwijzen naar een kernwaarde of overtuiging die iemands handelingen en beslissingen stuurt.
Het kan bijvoorbeeld gaan over het principe van vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid of duurzaamheid.

Over het algemeen fungeren principes als richtlijnen of basisprincipes die worden gebruikt om gedrag, besluitvorming en denkwijzen te sturen.
Ze vertegenwoordigen de fundamentele overtuigingen en waarden die individuen, organisaties en zelfs samenlevingen kunnen leiden bij het nemen van beslissingen en het bepalen van hun acties.

"Confidential" betekent dat informatie privé, geheim of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt zonder de juiste toestemming. Het verwijst naar gevoelige gegevens of communicatie die beschermd moet worden om de privacy en belangen van betrokkenen te waarborgen.